Privaatsuspoliitika eesmärk

Privaatsuspoliitika eesmärk on anda andmesubjektile – füüsilisele isikule – teavet isikuandmete töötlemise eesmärkide, õigusliku aluse, isikuandmete saajate kategooriate, andmete säilitamise kestuse ja turvalisuse ning andmete säilitamise aja ja turvalisuse kohta. andmesubjekti õigused.

Privaatsuspoliitika ulatus

See privaatsuspoliitika sportx.lv rakendatakse isikuandmete töötlemisel, sh. teie kontrolli all olevatel veebisaitidel sportx.lv isikuandmete töötlemine. sportx.lv tagab, et teie isikuandmed on kaitstud vastavalt käesolevas poliitikas kirjeldatud sätetele ja kooskõlas EL isikuandmete kaitse üldmäärusega nr. 2016/27 nõuded. sportx.lv kohustub võtma kõik vajalikud meetmed, et tagada teie andmete konfidentsiaalsus ja turvalisus.

Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

Sportx.lv võib teie esitatud isikuandmeid kasutada järgmistel eesmärkidel:

 • Potentsiaalsete töötajate valik Teie CV ja avalduse saamisel (õigustatud ärihuvi, andmesubjekti nõusoleku alusel);
 • Kauba ja teenuste mugava broneerimise tagamiseks, koostöö korraldamiseks, teenuse täiustamiseks (õigustatud ärihuvi andmesubjekti nõusoleku alusel);
 • Kauba müügi ja tarnimise ning teenuste osutamise tehingu tegemiseks (lepinguliste suhete loomiseks ja lepinguliste kohustuste täitmiseks);
 • Kaupade ja teenuste ostmiseks tehtavate tehingute tegemiseks, samuti muu koostöö korraldamiseks (lepinguliste suhete loomine ja lepinguliste kohustuste täitmine);
 • Tagada kiire ja kvaliteetne suhtlus vastates üksikisikute esitatud küsimustele või kommentaaridele (õigustatud ärihuvi, andmesubjekti nõusoleku alusel);
 • Analüütiliste ja turu-uuringute läbiviimiseks meie veebisaidi, toodete ja teenuste kasutamise kohta (õigustatud ärihuvi, andmesubjekti nõusolekul);
 • Turvalisuse ja turvalisuse tagamine ettevõtte ruumides ja territooriumil videovalve ja läbipääsukontrolli teostamisega (õigustatud ärihuvi).

Isikuandmete saajate kategooriad

Isikuandmeid võib kolmandatele isikutele edastada ainult käesoleva poliitika eesmärkide täitmiseks määratud ulatuses ja viisil ning vajalikus ulatuses. sportx.lv-l on õigus või kohustus seda teha vastavalt seadusele või teiega sõlmitud lepingule:

 • Teie isikuandmed võidakse edastada töötlemiseks teisele grupi ettevõttele.sportx.lv ”;
 • Riigiasutused ainult seaduste ja riigi normatiivaktide nõuete täitmiseks;
 • Organisatsioonid ja asutused lepingu täitmise raames;
 • Teatud juhtudel võib isikuandmete töötlejatena kaasata ainult selliseid teenusepakkujaid, kes tagavad asjakohaste tehniliste ja korralduslike meetmete rakendamise selliselt, et oleks tagatud andmesubjektide õiguste kaitse vastavalt normatiivaktide nõuetele.

Teie isikuandmeid ei edastata kolmandatele riikidele ega rahvusvahelistele organisatsioonidele.

Isikuandmete säilitamise kestus

Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse ainult eelnevalt määratletud eesmärkidel ja ainult nii kaua, kui see on vajalik ülalnimetatud eesmärkide saavutamiseks, sportx.lv või vastavalt kehtivates seadustes määratud tähtajale. Andmete kasutusperioodi lõppedes need kustutatakse või arhiveeritakse.

Isikuandmed on piiratud juurdepääsuga teave, millele pääsevad ligi ainult selleks volitatud töötajad või juurdepääs neile andmetele on vajalik tööülesannete täitmiseks. Kõik töötajad, kes on delegeeritud / volitatud töötama isikuandmetega, on piisavalt koolitatud, et nad suudaksid kaitsta andmesubjekti õigusi.

Andmesubjekti õigused

Teil on õigus sportx.lv kinnitus selle kohta, kas teie isikuandmeid töödeldakse või mitte, välja arvatud juhul, kui teie käsutuses on juba asjakohane teave. Teil on igal ajal õigus nõuda oma andmete parandamist, kustutamist ja töötlemise piiramist, töötlemisele vastuväiteid esitada ja nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see piiraks enne tagasivõtmist antud nõusolekul põhineva töötlemise seaduslikkust. Teil on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele.

Infoturbe

sportx.lv rakendab ja rakendab asjakohaseid administratiivseid, füüsilisi, tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et kaitsta teie esitatud isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise, volitamata avaldamise või edastatud, salvestatud või muul viisil töödeldud isikuandmetele juurdepääsu eest.

Jõustumise kuupäev

sportx.lv jätab endale õiguse seda privaatsuspoliitikat igal ajal ilma ette teatamata muuta.

Teie nõustumine selle privaatsuspoliitikaga

Ülekandmine sportx.lv isikuandmetega nõustute käesoleva privaatsuspoliitika tingimustega.

Ettevõtte andmed

A&M GROUP SIA

Registreerimisnumber: 40203257881

Käibemaksukohustuslase number: LV40203257881

Juriidiline aadress: Kengaraga tänav 10a, Riia, LV-1063

Konto: LV71HABA0551049385028, kiire: HABALV22

Tel: + 371 27067270

e-post: info@sportx.lv